Războiul de Independență al României

Se caracterizează raportul de independență financiară. BCE Raport de convergență, iunie

În conformitate mandatul acordat de către Comitetul Miniştrilor, Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni CCJE a hotărât să elaboreze în un aviz privind specializarea judecătorilor. Răspunsurile statelor membre la chestionar şi raportul expertului arată că specializarea judecătorilor  sau a instanţelor este foarte răspândită la nivelul statelor membre. Specializarea reprezintă o realitate care îmbracă formele cele mai diverse, fie prin crearea de secţii specializate chiar în cadrul instanţelor, fie prin crearea de instanţe specializate.

Aceasta este tendinţa generală în Europa. Se caracterizează raportul de independență financiară cadrul prezentului aviz, judecătorul specializat este judecătorul care tratează ramuri specifice ale dreptului de exemplu, drept penal, drept fiscal, dreptul familiei, drept economic şi financiar, dreptul proprietăţii intelectuale, dreptul concurenţei sau cauze referitoare la situaţiile particulare din domenii specifice de exemplu, social, economic, familial.

Juraţii instanţelor penale [3] nu fac parte din categoria judecătorilor specializaţi menţionaţi anterior. De fapt, aceştia nu participă la judecată în toate cauzele penale. Juraţii nu au statutul de magistraţi, precum ceilalţi membrii ai sistemului judiciar, nu fac parte din ierarhia judiciară şi nu sunt supuşi regulilor disciplinare şi deontologice aplicabile judecătorilor.

Obiectivul prezentului aviz este de a analiza principalele probleme referitoare la specializare, luând în considerare necesitatea prioritară de a garanta apărarea drepturilor fundamentale şi calitatea justiţiei, precum şi statutul judecătorilor.

Posibile avantaje şi dezavantaje ale specializării a. Posibile avantaje ale specializării 8. Specializarea îşi are originea mai degrabă din necesitatea adaptării la evoluţia dreptului, decât dintr-o alegere deliberată. Prin adoptarea continuă de noi legislaţii, fie pe plan internaţional, european sau intern, precum şi prin evoluţia jurisprudenţei şi doctrinei, ştiinţa juridică devine din ce în ce mai vastă şi complexă.

Or, este dificil pentru judecător să se perfecţioneze în toate aceste domenii în timp ce societatea şi justiţiabilii opțiuni gc din ce în ce mai mult profesionalism şi eficienţă din partea sa.

Specializarea judecătorului garantează că acesta are cunoştinţele cursul de schimb bitcoin experienţa necesare în domeniul său de competenţă. Cunoştinţele aprofundate în domeniului juridic în cauză ale judecătorului favorizează luarea unor decizii de o mai bună calitate.

BCE Raport de convergență, iunie

Judecătorul specializat poate dobândi se caracterizează raportul de independență financiară expertiză mai mare în domeniul său, ceea ce poate spori autoritatea instanţei din care face parte.

Concentrarea dosarelor la un cerc restrâns de judecători specializaţi poate asigura consecvenţă în se caracterizează raportul de independență financiară deciziilor şi, prin urmare, securitatea juridică. Specializarea permite judecătorului, prin examinarea în mod repetat a mai multor cauze de aceeaşi natură, să înţeleagă mai bine realităţile referitoare la cauzele care îi sunt încredinţate, fie pe plan tehnic, social sau economic, şi să găsească, aşadar, soluţii adecvate acestor realităţi.

Judecătorii specializaţi care au cunoştinţe din alte domenii decât dreptul pot oferi o abordare multidisciplinară a problemelor pe care le tratează. Specializarea, prin expertiza într-un domeniu juridic specific poate contribui la creşterea eficienţei instanţei şi la îmbunătăţirea gestionării cauzelor, luându-se în considerare în special creşterea constantă a numărului acestora.

Posibile limite şi pericole ale specializării În timp ce specializarea juridică este api crypto bot din mai multe puncte de vedere, aceasta implică mai multe pericole, dintre care principalul constă în eventuala separare se caracterizează raportul de independență financiară judecătorilor specializaţi de corpul judecătorilor generalişti.

Judecătorii care, în virtutea specializării, au avut anterior aceleaşi probleme de judecat, ar putea tinde să repete constant aceleaşi soluţii, ceea ce riscă să împiedice evoluţia jurisprudenţei în funcţie de nevoile societăţii.

BCE Raport de convergență, iunie 2020

Acest se caracterizează raportul de independență financiară apare, de asemenea, când deciziile dintr-un domeniu specific sunt luate întotdeauna de acelaşi număr restrâns de judecători. Juriştii specializaţi au tendinţa să dezvolte concepte proprii domeniului lor, deseori necunoscute de alţi jurişti. Aceasta poate conduce la o compartimentare a dreptului şi a procedurii, izolând judecătorii se caracterizează raportul de independență financiară de realităţile juridice din celelalte domenii şi îndepărtându-i de principiile generale şi drepturile fundamentale, cu riscul de a pune în pericol principiul securităţii juridice.

Specializarea este posibilă doar când instanţele au o dimensiune adecvată. În anumite instanţe cu o structură mai mică, nu este întotdeauna posibil să se creeze secţii specializate sau un număr suficient de astfel de secţii. Aşadar, judecătorii trebuie să fie versatili şi astfel să fie capabili să trateze diverse subiecte specializate. De asemenea, o specializare individuală excesivă ar putea fi un obstacol în faţa acestei polivalenţe necesare.

Existenţa judecătorilor specializaţi poate afecta, în anumite cazuri, unitatea corpului judiciar. Aceasta poate da impresia judecătorului că datorită expertizei sale în domeniul specializat, el aparţine unui grup de judecători de elită, diferiţi de ceilalţi judecători. Aceasta ar putea diminua încrederea publicului în instanţele care nu sunt percepute ca suficient de specializate.

Înfiinţarea unei instanţe extrem de specializate poate avea drept scop sau efect de a separa judecătorul de restul autorităţilor judiciare şi ca urmare a  acestei izolări, de a-l face mai vulnerabil presiunii părţilor, grupurilor de interese sau altor puteri ale statului.

opțiuni binare fără investiții cu retragere de bani

Într-un domeniu restrâns al dreptului, pericolul impresiei unei apropieri prea mari între judecători, avocaţi şi Ministerul Public în timpul cursurilor de formare continuă, conferinţelor sau reuniunilor este real. Aceasta ar putea aduce prejudicii imaginii de independenţă şi se caracterizează raportul de independență financiară judecătorească, dar poate, în egală măsură, să expună judecătorii unui risc real de influenţă secretă şi prin urmare, de orientare a hotărârilor lor.

Din moment ce instanţele au un volum de muncă suficient, înfiinţarea unei instanţe specializate într-un domeniu foarte restrâns poate avea drept efect concentrarea specializării în cadrul unei singure instanţe pentru toată ţara sau pentru o singură regiune. Aceasta poate împiedica accesul la instanţă sau poate îndepărta judecătorul de justiţiabil.

Riscul constă în faptul că judecătorul specializat care face parte dintr-o secţie şi care oferă recomandări tehnice sau expertiză specifice, îşi exprimă opinia personală sau expune faptele direct colegilor săi, fără să le fi prezentat celorlalte părţi. Înfiinţarea de instanţe specializate ca răspuns la interesele publicului de exemplu, pentru a judeca cauze referitoare la activităţi teroristepoate determina autorităţile publice să le acorde acestora resurse materiale şi umane de care celelalte instanţe sunt private.

Principii generale — respectarea drepturilor şi principiilor fundamentale: poziţia CCJE-ului Înainte de toate, CCJE insistă asupra faptului că judecătorul, atât generalist, cât şi specializat, trebuie să fie expert în arta de a judeca.

Judecătorul este cel care are competenţa de a analiza şi evalua faptele şi legile pentru a lua hotărâri în domenii din cele mai diverse. În acest scop, el trebuie să aibă cunoştinţe vaste despre instituţiile şi principiile juridice. Din răspunsurile statelor membre la chestionar şi din raportul expertului reiese că majoritatea cauzelor înaintate instanţelor este judecată de instanţele de drept comun. Acest lucru nu face decât să accentueze rolul foarte important al judecătorilor generalişti.

În general, judecătorul ar trebui să fie capabil de a rezolva cauze din toate domeniile. Datorită cunoştinţelor sale de drept comun şi a principiilor care stau la baza acestuia, a viziunii sale realiste şi a cunoaşterii realităţilor cotidiene, el trebuie să fie capabil să aplice legea, oricare ar fi aceasta, inclusiv în domeniile specializate, şi dacă este necesar în asistenţa unui expert.

Rolul judecătorului nu poate fi subestimat niciodată. În cadrul unei instanţe, judecătorii generalişti sunt repartizaţi, în general, diferitelor departamente se caracterizează raportul de independență financiară, mutându-se în alt departament de mai multe ori de-a lungul carierei lor. Acest lucru le conferă o experienţă vastă în diverse domenii ale dreptului, permiţându-le să se adapteze la noi atribuiri şi să răspundă nevoilor justiţiabililor.

modul în care câștigă bani site- urile web

De aceea, este esenţial ca judecătorii să beneficieze, de la început, de o formare generală pentru a dobândi flexibilitatea şi polivalenţa necesare pentru a face faţă nevoilor unei instanţe de drept comun, care trebuie să trateze domeniile cele mai diverse, inclusiv cele care implică un anumit grad de specializare.

Totuşi, în anumite domenii, evoluţia dreptului este atât de complexă şi specifică, încât o evaluare adecvată a cauzelor necesită un grad mai ridicat de specializare.

De aceea, se recomandă desemnarea unor judecători care au o calificare adecvată şi care sunt responsabili de sarcini specifice. Judecătorul specializat trebuie, ca şi ceilalţi judecători, să răspundă exigenţelor de independenţă şi imparţialitate impuse de art. De asemenea, instanţele şi judecătorii specializaţi trebuie să îndeplinească celelalte cerinţe ale acestei dispoziţii din Convenţie: accesul la o instanţă, dreptul la apărare, dreptul la un proces echitabil şi dreptul de a fi judecat într-un termen rezonabil.

Este de datoria instanţelor să organizeze secţiile specializate astfel încât aceste exigenţe să fie respectate.

Războiul de Independență al României - Wikipedia

CCJE consideră că înfiinţarea de secţii sau instanţe specializate trebuie reglementată cu stricteţe: aceasta nu trebuie să conducă la o subminare a rolului judecătorului generalist şi trebuie să prezinte aceleaşi garanţii şi să asigure aceeaşi calitate. În acelaşi timp, ea trebuie să ţină cont de toate criteriile care condiţionează rolul judecătorului: structura instanţei, cerinţele serviciului, faptul că este din ce în ce mai greu pentru judecători să stăpânească toate domeniile dreptului şi costurile specializării.

Specializarea nu trebuie să stea niciodată în calea cerinţelor calităţii pe care fiecare judecător trebuie să le îndeplinească. Trebuie luate toate măsurile posibile pentru a garanta condiţiile optime pentru administrarea justiţiei în instanţele specializate. În general, procedura de drept comun trebuie să fie aplicabilă în instanţele specializate. De fapt, introducerea procedurilor specifice pentru fiecare instanţă specializată riscă să ducă la o proliferare a acestora, punând în pericol accesul la justiţie şi securitatea juridică.

Regulile de procedură specifice sunt admisibile doar atunci când acestea răspund cerinţelor care justifică înfiinţarea instanţelor specializate ex. Este esenţial să se asigure că principiile unui proces echitabil sunt respectate, şi anume imparţialitatea instanţei în întregime şi libertatea judecătorului de a aprecia elementele de probă.

De asemenea, este crucial se caracterizează raportul de independență financiară, în cazul unui sistem în care un jurat sau expert care face parte din instanţa judecătorească, părţile să păstreze posibilitatea de a infirma opinia oferită de jurat sau expert judecătorului profesional. În caz contrar, un astfel de aviz ar putea face parte din hotărâre fără ca părţile să fi avut posibilitatea de a-l contesta.

CCJE consideră că trebuie preferat un sistem în care judecătorul desemnează un expert sau în care părţile pot apela chiar ele la experţi ca martori ale căror constatări şi concluzii pot fi contestate şi dezbătute între părţi în faţa instanţei. Fie că sunt supuse unei instanţe specializate sau de drept comun, toate cauzele trebuie tratate cu aceeaşi diligenţă.

Nu există nici un motiv pentru a acorda o importanţă mai mare unei cauze tratate de o instanţă specializată. Singurele priorităţi admisibile sunt cele care au la bază nevoi obiective, de exemplu cele care implică o privare de libertate sau măsuri urgente care trebuie luate în materie de încredinţare a copilului, de protecţie a bunurilor sau a persoanelor, mediu înconjurător, sănătate publică, ordine publică sau securitate.

Chiar dacă instanţele specializate trebuie să beneficieze de toate resursele umane, administrative şi materiale necesare îndeplinirii misiunii lor, aceasta nu trebuie să se realizeze în detrimentul celorlalte instanţe care trebuie să beneficieze de aceleaşi condiţii în materie de resurse.

CCJE consideră că o mobilitate şi o flexibilitate mai mare a judecătorilor poate reprezenta o soluţie la inconvenientele specializării menţionate anterior. Judecătorii ar trebui să aibă dreptul să se mute în altă instanţă şi să îşi schimbe specializarea de-a lungul carierei lor, chiar să treacă de la o funcţie specializată la una de drept comun sau invers.

Tradus şi revizuit de IER

Mobilitatea şi flexibilitatea permit judecătorului nu doar să aibă o carieră mai variată şi diversificată, dar şi să îşi reconsidere alegerile şi să se reorienteze spre alte domenii ale dreptului, ceea ce nu poate decât să contribuie la evoluţia jurisprudenţei şi a dreptului.

Acest lucru nu trebuie să pună în pericol principiul independenţei şi inamovibilităţii judecătorului [6].

forex robot review

Specializarea judecătorilor pentru a îndeplini cerinţele specifice şi complexe din anumite domenii ale dreptului este o problemă separată de înfiinţarea instanţelor speciale, ad hoc sau extraordinare din motive de circumstanţe particulare. Pericolul constă în faptul că aceste instanţe nu prezintă toate garanţiile consacrate de art. CCJE a avut deja ocazia să îşi exprime obiecţiile împotriva înfiinţării unor astfel de instanţe şi face referire în această privinţă la conţinutul Avizului nr.

În toate cazurile, CCJE insistă asupra faptului că dacă asemenea se caracterizează raportul de independență financiară sunt totuşi create, se caracterizează raportul de independență financiară trebuie să îndeplinească toate garanţiile oferite de instanţele de drept comun. De asemenea, CCJE apreciază că specializarea nu se justifică decât în cazul în care aduce un plus de valoare administrării justiţiei, adică dacă se dovedeşte utilă pentru asigurarea calităţii atât a procedurilor în faţa instanţelor, cât şi a deciziilor pronunţate de acestea.

Câteva aspecte privind specializarea 1. Specializarea judecătorilor Pentru CCJE, principiile enunţate în prezentul aviz sunt aplicabile tipurilor de instanţe specializate descrise în continuare.

Răspunsurile la chestionar scot în evidenţă diferenţe importante între strategie 5 5 opțiuni binare membre în legătură cu categoriile de judecători din cadrul instanţelor specializate.

Specializarea poate prezenta diferite forme. Pot exista, în funcţie de sistemele legale în vigoare în statele membre în cauză, fie instanţe specializate ce nu se încadrează în organizarea clasică a sistemului judiciar, fie instanţe sau secţii specializate integrate în sistemul judiciar de drept comun.

Competenţa teritorială a instanţelor sau a secţiilor specializate va fi deseori diferită de cea a instanţelor de drept comun. În general, instanţele specializate sunt mai puţine la număr, fiind prezente mai ales în capitala statului. Instanţele şi secţiile specializate pot avea în componenţă şi persoane din afara magistraturii. Mijlocul cel mai frecvent de realizare a specializării este crearea de complete sau de secţii specializate, de regulă prin intermediul regulamentului intern al instanţelor.

Războiul de Independență al României

Principalele domenii de specializare sunt: dreptul familiei şi protecţia drepturilor copiilor, dreptul proprietăţii intelectuale, dreptul comercial, dreptul insolvenţei, infracţiunile grave, cercetările penale şi executarea sancţiunilor penale.

Persoanele fără formare juridică ii. Judecătorii de profesie Judecătorii de profesie se pot specializa în mai multe moduri. Aceştia pot acumula experienţă, fie într-o profesie juridică de specialitate înainte de a fi numiţi judecători, fie prin ocuparea după numire a unor funcţii de specialitate.

De asemenea, pot dobândi o formare specifică într-un domeniu de specialitate şi apoi să fie numiţi în funcţie la o instanţă specializată sau se pot ocupa în cadrul instanţelor de drept comun de cazuri ce ţin de respectivul domeniu.

La vârful ierarhiei sistemului judiciar, specializarea nu trebuie să împiedice existenţa unei anumite polivalenţe, pentru a se permite administrarea cu flexibilitate a diverselor cauze la cel mai înalt nivel. Această flexibilitate este indispensabilă instanţelor superioare pentru a-şi îndeplini misiunea lor legală şi constituţională, mai ales garantarea unităţii şi coerenţei în interpretarea şi aplicarea legii şi a jurisprudenţei.