Conservatorism și optimism în contabilitate: prudență versus valoare justă

Recenzii opțiunea ifk. Maxima ediției

Discuții despre câștigarea banilor pe internet article will also discuss the advantages and disadvantages of fair value accounting and historical cost accounting from the perspective of relevance, transparency, comparability, reliability, and intelligibility.

recenzii opțiunea ifk caut un loc de muncă de la casa pisa

Key terms: accounting conservatism, accounting optimism, fair value accounting, historical cost accounting, Conceptual Framework for Financial Reporting 1. Introducere Raportându-ne la diferitele politici și practici adoptate de entități, observăm că nu de puține ori, în situații similare, companiile abordează în mod diferit maniera de înregistrare, prelucrare și raportare a informației financiare.

De aici survine următoarea întrebare: Care sunt aspectele sau motivele care întrețin acest comportament? Un răspuns considerat valid este acela că principalul motiv îl reprezintă percepția optimistă sau prudentă a profesioniștilor din mediul economic în tratarea recenzii opțiunea ifk cazuri. Majoritatea normelor și practicilor contabile au la bază o doză mai mare sau mai mică de prudență, respectiv de optimism, determinată de subiectul abordat, de interesul manifestat și chiar de riscul asumat.

Prepararea delfinilor pentru spălarea nazală: aplicare și compoziție

În contabilitate, cea mai elocventă formă de manifestare a tipului de comportament, prudent sau optimist, este reprezentată de modul de evalua­re ulterioară a elementelor. O atitudine prudentă presupune utilizarea pentru evaluarea ulterioară a valorii costului istoric aceasta fiind cea mai credibilă valoareiar recenzii opțiunea ifk atitudine optimistă este reflectată prin raportarea elementelor la valoarea justă.

Astfel, considerăm că maniera de abordare a avut și continuă să aibă un rol deosebit de important în evoluția și îmbunătățirea calității informa­ției financiare raportate diferitelor clase de utilizatori, motiv pentru care tratarea acestui subiect facilitează cunoașterea sau identificarea ipotezelor și raționamen­telor care stau la baza adoptării diverselor categorii de decizii în mediul economic.

  1. Roboți de tranzacționare universali
  2. Conservatorism și optimism în contabilitate: prudență versus valoare justă

O recenzie a literaturii de specialitate De-a lungul timpului, foarte mulți specialiști și academicieni din domeniul contabilității și al finan­țelor au fost preocupați de identificarea unor răs­pun­suri adecvate și valide la următoarele întrebări: Care ar fi doza de prudență conservato­rism și respectiv de optimism care ar trebui să gu­verneze comportamentul entităților în elaborarea și raportarea informației financiare?

Ținând cont de faptul că există o multitudine de factori și de situații particulare care pot influența activitatea unei entități, nu s-a recenzii opțiunea ifk identifica un răspuns generic la aceste întrebări.

Cu toate acestea, majoritatea consideră că adoptarea unui comportament prudent într-o măsură rezonabilă este necesară pentru evitarea unor repercusiuni grave cauzate de un optimism excesiv. Luând în considerare faptul că prudența este unul dintre cele mai vechi și mai cunoscute con­cepte contabile, dezbaterile pe această temă sunt la fel de vechi precum existența ei, iar părerile sunt împărțite.

În timp ce unii consideră prudența ca o parte integrantă a contabilității, alții sunt de părere că încorporarea unui anumit grad de conservato­rism în situațiile financiare conduce la apariția unor e­rori, afectând neutralitatea și credibilitatea infor­mației contabile, motiv pentru care aceștia conside­ră că prudența nu ar trebui aplicată în contabilitate Karahan, Însă, indiferent de poziția adoptată de specia­liștii în domeniu, toate entitățile includ în raportarea financiară o anumită doză de prudență.

recenzii opțiunea ifk tutoriale video de tranzacționare

În accepția contabilă, o atitudine prudentă presupune raportarea tuturor pierderilor, și anume atât a celor efective, cât și a celor potențiale, iar în ca­zul veniturilor, prezentarea doar a câștigurilor rea­lizate, nu recenzii opțiunea ifk a celor potențiale. Practic, recenzii opțiunea ifk con­cept poate fi ușor manipulabil, ținând cont de inte­re­sul și de atitudinea celor implicați. Recenzii opțiunea ifk exemplu, la începutul secolului XX, prudența era speculată și utilizată drept o modalitate de creștere a rentabilită­ții financiare pe termen lung, prin constituirea unor rezerve ascunse, cu scopul potențial de a finanța afa­cerea în anii mai puțin favorabili.

Cu alte cuvinte, în exercițiile financiare următoare, pierderile actuale vor fi disimulate prin acoperirea lor cu ajutorul re­zer­velor oculte create anterior Gușe, Astfel, printr-o prudență excesivă se poate transfera o par­te din profitul obținut de la un an la altul, fapt care conduce implicit și la transferarea incertitudinii de la un an la altul Bunea, În sens contrar însă se poate aplica o formă mai atenuată a prudenței sau se poate face rabat de la pru­dență.

Focal reducer 0,5x

Prin urmare, investigarea efec­telor încrederii excesive manifestate de manageri este importantă, deoarece optimismul exagerat poa­te conduce la distrugerea de valoare, fiind opor­tune identificarea precoce a acestuia și adoptarea măsurilor necesare Ahmed și Duellman, În continuare, ne-am propus să prezentăm modul în care este reliefată prudența în contextul diferitelor reglementări contabile.

Prudența în contextul reglementărilor contabile internaționale La nivelul reglementărilor contabile internațio­nale, până în anul prudența era menționată în Cadrul general pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare elaborat de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate IASB.

Con­ceptul de prudență era enunțat ca făcând parte din recenzii opțiunea ifk calitative ale informației conta­bile. Conform prevederilor din varianta anterioară a Cadrului general conceptual, informațiile prezentate în si­tuațiile financiare pot fi utile doar dacă au anumite caracteristici calitative, și anume: credibilitate, com­pa­rabilitate, relevanță și inteligibilitate.

Capsule Irunin

Pentru a putea stabili dacă o informație este credibilă sau nu, în Cadrul general era precizat faptul că o astfel de informație trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici: prudență, neutralitate, exhaustivita­te, reprezentare exactă și prevalența economicului asu­pra juridicului.

Astfel, prudența era prezentată ca fiind o componentă a credibilității. Totuși, aceas­ta nu înseamnă că pentru ca o informație să fie credibilă ea trebuie să respecte în același timp și în egală măsură toate criteriile stipulate.

Urticarie, mâncărime și erupții cutanate, sindrom Stevens-Johnson, angioedem; Dureri de cap și amețeli, oboseală, neuropatie periferică; Tulburări dispeptice, constipație, dureri abdominale, anorexie, hepatită, icter colestatic, în unele cazuri este posibilă afectarea hepatică toxică. Reacții locale care apar atunci când utilizați Irunin: erupții cutanate, senzație de arsură și mâncărime în vagin, care nu necesită întreruperea medicamentului. Sarcina și alăptarea Femeilor în vârstă fertilă li se recomandă să utilizeze contraceptive în timp ce utilizează itraconazol.

Necesitatea prudenței a fost argumentată în con­textul incertitudinii privind prezentarea unor evenimente în situațiile financiare. Aceste aspecte au fost enunțate pentru a-i recenzii opțiunea ifk organismului internațional de normalizare să introducă în standardele elaborate sau revizuite politici prudențiale dacă prin intermediul acestora se asigură un grad mai mare de credibilitate a raportării financiare.

În textul din Cadrul general a fost atins și un aspect care în ultimii ani a fost subiectul multor dezbateri și controverse, și anume relația dintre prudență și neutralitate. Din text reiese faptul că dacă prudența se aplică într-o manieră rezonabilă se asigură neutralitatea și implicit credibilitatea informației contabile.

Însă de multe ori prudența presupune aplicarea unui tratament asimetric în recunoașterea pierderilor și a câștigurilor în condiții de incertitudine, caz în care neutralitatea este afectată. Ca urmare a acestei situații s-a pus următoarea întrebare: Existența prudenței conduce la pierderea neutralității informației financiare?

recenzii opțiunea ifk contul demo de tranzacționare în valută

Analizând noul Cadru general conceptual se constată că răspunsul la această întrebare este afirmativ. În Cadrul general conceptual de raportare financiară emis de IASB în anul au survenit anumite modificări privind caracteristicile calitative ale informației financiare utile, și anume: termenul credibilitate a fost înlocuit cu reprezentare fidelă, iar conceptele de prudență și de prevalență a economicului asupra juridicului au fost eliminate, fiind prezente doar în cadrul standardelor contabile specifice.

Eliminarea acestor caracteristici calitative ale informației contabile a recenzii opțiunea ifk la o amplă dezbatere, lu­ările de poziție fiind pro și contra acestor modifi­cări. În ceea ce privește prudența, în Baza pentru concluzii a Cadrului general conceptual, IASB își motivează decizia de a nu introduce prudența ca o însușire a reprezentării fidele astfel: Prezentarea conceptului de prudență ar fi fost incompatibilă cu cea a conceptului de neutrali­tate.

Chiar dacă în forma anterioară a Cadrului general con­­ceptual a fost interzisă denaturarea intenționată prin aplicarea neadecvată a conceptului, se conside­ră că reintroducerea acestuia ar conduce la apariția de erori în raportarea financiară. Subevaluarea activelor sau supraevaluarea intenționată a datoriilor într-o perioadă duce la su­pra­evaluarea performanței financiare din perioade­le următoare, motiv pentru care informația ra­por­tată nu mai este una neutră.

În primul rând, în cazul unei relansări eco­no­mice, profiturile sunt diminuate artificial, iar in­vestitorii ar putea pierde o bună oportunitate de afa­ceri. Însă cea mai mare problemă intervine în pe­rioadele de declin ale ciclului economic. În aceste circumstanțe, rezervele ascunse pot fi folosite pen­tru creșterea artificială a câștigurilor entităților.

Astfel de manipulări sunt laborioase și oferă pacientului senzații neplăcute. Delfina este un complex mineral și pe bază de plante care este special conceput pentru spălarea cavității nazale acasă. Procesul de înroșire este nedureros și rapid. Aprobat pentru utilizare de către copii și femei însărcinate. În timpul spălării, lichidul umple pasajele nazale medii și inferioare, apoi spală nazofaringele și iese din jumătatea opusă a nasului.

Pro­­­fi­turile vor fi astfel supraevaluate, mascând dete­rio­rarea performanțelor entităților, caz în care investi­torii vor fi induși în eroare, păstrând pentru prea mult timp investițiile lor. Cu toate acestea, mulți nu sunt de acord cu eliminarea prudenței, deoarece aceasta ar putea conduce la recunoașterea de active și câștiguri incerte și la nerecunoașterea de posibile datorii sau pierderi, la creșterea utilizării evaluării la valoarea justă mulți considerând această evaluare ca fiind predispusă la erori și greu de verificat.

Ca atare, în opinia lor, prezentarea deliberată a unor estimări prudente în situațiile financiare recenzii opțiunea ifk fi dezirabilă pentru a combate efectele unor estimări mult prea optimiste efectuate de management. Unii au fost de părere că informația financiară nu poate fi neutră, deoarece aceasta trebuie să aibă un scop. Luând în considerare faptul că raportarea financiară este un instrument pentru influențarea procesului decizional, aceasta nu poate fi neutră.

Contraargumentul adus de Consiliu a fost acela că, deși informația financiară este valorificată de diferite categorii de utilizatori, aceasta nu înseamnă că trebuie să fie lipsită de neutralitate.

recenzii opțiunea ifk cum să faci bani investind în

Cu alte cuvinte, prin solicitarea ca informația financiară să fie neutră, Consiliul încearcă să descurajeze utilizatorii să întreprindă sau să evite acțiuni predeterminate Bunea, Organismul profesional ACCA Asociația Contabililor Autorizați din Marea Britanie și-a manifestat preocuparea privind dezbaterea legată de reintroducerea sau nu a prudenței în Cadrul general con­cep­tual.

În lucrarea Prudence and IFRS, acesta a pre­zen­tat principalele argumente pro și contra și a emis propriile concluzii. În opinia ACCA, cele mai multe critici au fost aduse în cazul supraevaluării activelor și câștigurilor, și nu în cazul subevaluării lor.

Deși pru­dența este criticată vehement deoarece nu permi­te prezentarea într-o manieră transparentă și neu­tră a informației financiare, uneori această prezen­tare asimetrică a veștilor rele și a celor bune poate ajuta la redresarea unor situații. Un exemplu în acest sens poate fi dat de criza financiară din aniiîn care aplicarea unor politici prudențiale de către bănci recenzii opțiunea ifk fi ajutat la minimizarea bonusurilor și a di­videndelor oferite ar fi împiedicat decapitalizarea entităților și ar fi asigurat o mai mare stabilitate fi­nanciară pentru întregul sistem economic.

Cu toate acestea, în cazul băncilor din Spania, aplicarea politicilor prudențiale în perioada crizei nu a făcut altceva decât să amâne luarea deciziilor, împiedicând recenzii opțiunea ifk situației reale la momentul oportun. Astfel, prin trecerea de la standardele contabile germane, care promovează un grad mai mare de prudență, la cele americane s-a constatat acest efect de netezire a profitului prin aplicarea unor politici contabile mai prudente.

Astfel, principalul argument împotriva pruden­ței confirmat de ACCA este că aceasta nu este compatibilă cu neutralitatea și comparabi­litatea informației financiare raportate. Spre exem­plu, Chartered Financial Analysts CFA Institute do­rește ca managerii să prezinte rezultatul actual într-o manieră cât mai transparentă și mai neutră atât în ceea ce privește veștile bune, recenzii opțiunea ifk și cele rele. În prezen­tarea situațiilor incerte, acesta ar prefera ca mana­gerii să raporteze și să argumenteze cât mai bine estimările efectuate.

De asemenea, în lucrarea ACCA se aduce în discuție problema privind gradul de pru­­den­ță care ar trebui aplicat. De exemplu, cum se poate stabili gradul de prudență aplicat de compania A în măsurarea activelor sale spre deosebire de compa­nia B, competitorul acesteia? Însă s-a constatat de fapt că prin trecerea la IFRS, care promovează o contabilitate mai transparentă, în une­le cazuri dimensiunea rezervelor ascunse s-a dovedit a fi dezamăgitor de mică.

Prin urmare, apli­carea politicilor prudențiale poate induce de multe ori în eroare utilizatorii situațiilor financiare. În concluzie, ACCA consideră că prudența ar trebui menționată în noul Cadru general conceptual, însă într-o manieră diferită de abordarea anteri­oară.

Dacă în forma anterioară a Cadrului general concep­tual prudența era definită mai mult în contextul aplicării prudente a standardelor, în prezent ar fi recomandat ca aceasta să fie definită din prisma rolului pe care îl are în elaborarea standardelor.

Pru­dența ar putea avea un rol important în stabilirea unor criterii solide de recunoaștere a activelor și a datoriilor, iar aplicarea acesteia s-ar realiza într-o ma­nieră transparentă.

Telenor Arena

În plus, în contextul evaluării sau măsurării, prezentarea multor elemente la cos­tul istoric va oferi un grad adecvat de prudență în raportarea valorii activelor și a recenzii opțiunea ifk. Alte baze de măsurare, cum ar fi evaluarea la valoarea justă, ne­cesită aplicarea onestă a tehnicilor de evaluare, deoarece de multe ori în privința lor există un grad mai mic sau mai mare de incertitudine. În opinia ACCA, standardele nu ar trebui să introducă în evaluare un element suplimentar de prudență, pen­tru că aceasta nu ar face altceva decât să deter­mine apariția altor erori sau incertitudini.

Discuțiile privind reconsiderarea prudenței în Cadrul general conceptual au reprezentat un subiect de interes și pentru Grupul Consultativ European pentru Raportarea Financiară EFRAGcare împreună cu normalizatorii din Franța, Germania, Italia și Marea Britanie a elaborat spre consultare publică un document al cărui scop a fost acela de a ajuta la îmbunătățirea Cadrului general conceptual, tema centrală de dezbatere fiind prudența Getting a Better Framework — Prudence Bulletin.

În opinia EFRAG recenzii opțiunea ifk fi utilă prezentarea într-un mod explicit a rolului prudenței în luarea deciziilor. Însă ținând cont de faptul că prudența este un subiect intens discutat, părerile sunt împărțite.

Prin urma­re, unii susțin ideea conform recenzii opțiunea ifk în Cadrul gene­ral conceptual ar trebui să se reflecte într-o manieră adecvată rolul prudenței.

recenzii opțiunea ifk strategii noi pentru opțiuni binare

Pentru aceștia este mai puțin important dacă prudența este recenzii opțiunea ifk ex­pli­cit ca o caracteristică calitativă a informației fi­nanciare. Alții sunt de părere că, de vreme ce s-a re­cu­noscut rolul prudenței, ar trebui ca aceasta să fie menționată clar în Cadrul general conceptual.

De asemenea, există și o categorie care consideră că implicațiile aplicării prudenței ar trebui specificate în secțiunile Cadrului general conceptual: recunoaș­tere, evaluare, prezentare și raportare. Re­feritor la cei care susțin ideea reintroducerii pru­denței, CFA consideră că aceștia ar trebui să explice de ce rapor­tarea financiară va fi diferită și de ce ei consideră că aceasta le va oferi investitorilor și celor­lalți utiliza­tori un set mai bun de informații.

Astfel, este de datoria investitorilor să utilizeze aceste infor­mații cu înțelepciune, prudent chiar, în luarea deci­ziilor privind alocarea și gestio­narea capitalului lor. În recenzii opțiunea ifk Federației Experților Contabili Euro­peni FEEprudența nu ar trebui recenzii opțiunea ifk ca fiind unul dintre factorii principali în dezvoltarea standardelor. Prudența ar trebui luată în calcul îm­preună cu alte concepte, precum credibilitatea și in­certitudinea, în procesul de dezvoltare și aplicare a standardelor contabile.

Aceasta consideră că pru­dența ar trebui reflectată însă prin prisma ideii de exercitare a unui anumit grad de precauție. De ase­menea, consideră că în Cadrul general conceptual al IASB ar trebui să se explice relația dintre pruden­ță și neutralitate.

recenzii opțiunea ifk opțiuni binare cu dukascopy

În plus, FEE atenționează asupra fap­tului că exercitarea unui comportament prudențial nu trebuie să afecteze relevanța și transparența in­formației furnizate. Punctul de vedere al Austrian Financial Reporting and Auditing Committee AFRAC este că prudența, în sensul exercitării unui anumit grad de precauție, ar trebui să reprezinte un principiu general în Cadrul general cu cine să lucrezi și să câștigi bani, putând fi utilizat ca o bază pentru regulile individuale din standarde.

AFRAC subliniază faptul că standardele IFRS cuprind o varietate de reguli care derivă din aplicarea unei contabilități prudente, chiar dacă conceptul de prudență nu este enunțat explicit în varianta actuală a Cadrului general conceptual. Această inconsecvență ar putea fi evitată ușor prin includerea în Cadrul general conceptual a noțiunii de exercitare a precauției.

În urma răspunsurilor primite și a presiunilor exercitate pentru reintroducerea conceptului recenzii opțiunea ifk prudență în Cadrul general conceptual, IASB a hotă­rât să își schimbe poziția adoptată.

Prepararea delfinilor pentru spălarea nazală: aplicare și compoziție - Faringită

Astfel, în ianua­rie a luat o recenzii opțiunea ifk de decizii provizorii cu privire la documentul de discuții A Review of the Concep­tual Framework. Referitor la conceptul de prudență, IASB și-a menținut deciziile, motiv pentru care în proiec­tul de expunere Conceptual Framework for Financial Reporting emis în maipe lângă clarificarea al­tor aspecte, s-a decis și explicarea rolului pruden­ței și al prevalenței economicului asupra juridicului în raportarea financiară.

Astfel, principalul obiectiv a aplicație pentru iphone face bani pe internet acela de a reintroduce în mod explicit no­țiu­nea de prudență descrisă ca precauție în exercita­rea raționamentelor în situații de incertitudine și de a evidenția importanța prudenței în atingerea neutralității. Mai mult, în Baza pentru concluzii a proiectului de expunere au fost explicate și motivele pentru care conceptul de prudență a fost eliminat și reintrodus eliminarea termenului a creat multă confuzie și poate chiar a amplificat diversitatea mo­durilor de interpretare și aplicare a acestuia, deve­nind astfel necesară reintroducerea lui.

În plus, s-a atras atenția și asupra faptului că prudența trebuie percepută și aplicată din perspectiva prudenței pre­caute cautious prudenceiar prudența asimetrică poate fi aplicată în anumite circumstanțe, dacă nu afectează neutralitatea informației financiare și în cazul în care contribuie la furnizarea unei informații relevante și fiabile.

Prudența în contextul reglementărilor contabile din țările anglo-saxone În reglementările contabile din Marea Recenzii opțiunea ifk, prudența este prezentată, la fel ca în forma anterioară a Cadrului general conceptual al IASB, printre cerințele necesare pentru asigurarea credibilității informației recenzii opțiunea ifk.