Încărcat de

Opțiuni binare oleg stroganov, STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică

Tiraj: ex. Alexei Mateevici, nr.

GULD, M. Elgar, Cvartetul de coarde e-moll, op. Încadrarea în tiparele formei de sonată în toate cele trei părţi I formă de sonată tradiţională, II sonată fără tratare, III sonată cu repriza inversată permite o elaborare măiestrită şi diversă a materialului muzical.

Pentru expoziţiile celor trei forme de opțiuni binare oleg stroganov sunt caracteristice pluritematismul elementelor tematice ale grupurilor principale şi monotematismul celor secundare.

Cum se creează misiuni de testare pentru studenți. Diferențele dintre test și sarcini în formularul de testare Forme de articole de testare.

O altă particularitate, ce ţine de trăsăturile stilistice şi de gen ale Cvartetului, constă în prezenţa diverselor surse, ce-şi au originea în: figurile muzical-retorice ale barocului; cântarea vocală opțiuni binare oleg stroganov muzica de dans, atât academică cât şi ambientală; muzica diverselor epoci baroc, romantism ; muzica tradiţională engleză. În toate cele trei mişcări ale ciclului, ideile şi sentimentele, trăirile şi emoţiile provocate de anumite evenimente sunt înveşmântate într-o factură realizată la nivelul celei orchestrale.

Cuvinte-cheie: ciclu de sonată, cvartet, E. Elgar, formă de sonată, muzică engleză The only one in this genre in the creation of the English composer E. Elgar, the E-minor String Quartet op. The fitting in the patterns of the sonata form in all the three parts I traditional sonata form, II sonata without treatment, III sonata with inverted reprise allows a masterful and varied elaboration of the musical material.

In this way, for the exposition of the three sonata forms, are characteristic the plurithematism of the elements of the main groups and the monothematism of the secondary groups. Another peculiarity that refers to the stylistic features and genre of the Quartet consists in the presence of different sources that have their origin in: the musical-rhetorical figures of the Baroque; arioso vocal singing; dance music both academic and ambient; music of different epochs Baroque, Romanticism ; traditional English music.

In all the three movements of the cycle, the ideas and feelings, the emotions provoked by certain events are embellished in the structure made at the level of the orchestral one.

 - У «ТРАНСТЕКСТА» есть автоматический выключатель.

Keywords: sonata cycle, quartet, E. Elgar, sonata form, English music Reprezentant al romantismului târziu, unul dintre cei mai vestiţi compozitori ai Angliei, Sir Edward Elgar a lăsat posterităţii muzică în diferite genuri: dramatic melodramă, mască, balet ; simfonic trei simfonii, studiul simfonic Falstaff, Enigma Variations ş.

Un loc important în creaţia de cameră a lui E. Elgar îl ocupă ultimele trei lucrări ample din anul anul muzicii de cameră a lui Elgar [1, p. Compus în ambianţa liniştii de la Brinkwells, Cvartetul op. Unicul în acest gen în creaţia compozitorului, Cvartetul de coarde opțiuni binare oleg stroganov, op.

Luându-se în considerare perioada în care a fost scrisă lucrarea, se poate afirma că mişcarea I Allegro moderato îndeplineşte funcţia unui quasi requiem, partea a II Piacevole poco andante prezintă o meditaţie lirică contemplativă, specifică spiritului englez, iar finalul Allegro opțiuni binare oleg stroganov introduce în sfera romantică a dansului. Materialul tematic al primei părţi conţine mai multe figuri muzical-retorice, precum suspiratio, interogatio şi exclamatio care, pe parcurs, sunt supuse dezvoltării multiple, aplicându-se principiile continuităţii, secvenţării.

Prezenţa acestor intonaţii în frazele expresive ale instrumentelor susţinute de pauze frecvente, aminteşte de sentimentele exprimate de către vocile omeneşti. TP prezintă o construcţie în formă bipartită cu mica opțiuni binare oleg stroganov, bazată pe principiul pluritematic al elementelor constructive, exprimat în fraze scurte cu contrast interior: elementul 1 ecleziastic ; elementul 2 lamentuos în descendenţă; acelaşi element în ascendenţă se apropie de caracterul genului de dans englez gigue ; elementul 3 îmbină într-un acord insistent datorită ritmului punctat intonaţiile suspinului, întrebării şi exclamării.

Sfârşitul TP pe tonica e-moll coincide cu începutul punţii o mică construcţie, bazată pe intonaţiile frazei ecleziastice. TS o temă tipic elgariană [2, p. Prima perioadă este una de tip expoziţional şi prezintă un monolog al viorilor, susţinut contrapunctic de celelalte partide instrumentale. La sfârşitul perioadei intervine o turaţie eliptică marcată prin DDVII 7 ce duce la apariţia cadenţei intruse în F-dur. Începutul părţii de mijloc primele două frazeasemănătoare unei melodii de vals, aminteşte prin factura sa de instrumentaţia unui brass band englez 1.

Concluzia, d, prezintă o sinteză polifonică prin suprapunere a întregului material tematic al părţii I, utilizându-se procedee, precum imitaţia, elaborarea motivică, secvenţele toate într-o mişcare continuă. Pe parcurs, motivele din materialul tematic nu numai se dezvoltă, dar şi intră într-un conflict polifonizat. Concluzia se încheie pe dominanta tonalităţii b-moll F-durmarcând, totodată, şi începutul următorului compartiment al formei.

Tratarea, poco piu mosso, practic, opțiuni binare oleg stroganov este detaşată de concluzie. Dezvoltării se supune materialul tematic din grupul principal, aplicându-se următoarele procedee, precum intervenţia elementelor de fugato, secvenţarea melodică; pe linia ritmică transformările au loc prin pulverizare ritmică termen, folosit de V.

TS se prezintă doar o singură dată într-un nou aspect. Structural, Tratarea parcurge trei etape, prima fiind dominată de elementele TP, a doua prezentând TS într-un nou aspect ritmic sincopat şi a treia constituind tranziţia spre Repriză.

opțiuni binare oleg stroganov

Repriza dinamizată, Tempo primo, începe cu reexpunerea modificată a TP. Dar aici deja nu mai este loc pentru întrebări elementul 3 opțiuni binare oleg stroganov întrebării în TP fiind omis. Reexpusă iniţial în tonalitatea h-moll, TP se supune unei dezvoltări secvenţiale asemănătoare celei din Tratare în factură imitativă. Apariţia TS, piu lento, expusă la vioara I într-o altă variantă ritmică, este pregătită de intonaţiile lamento.

Prezenţa pauzelor de pătrime între celulele melodice creează efectul retoric suspiratio. În calitate de material tematic sunt prezente intonaţiile descendente lamento din TP ale viorilor şi vocalizările dialogate ulterior între cele trei partide, ce susţin polifonic lamentaţiile viorii I.

Creşterea treptată a sonorităţii duce la culminaţia generală a mişcării. Coda este opțiuni binare oleg stroganov din două faze: prima este bazată pe mişcarea descendentă a viorilor preluată de fraza violoncelului şi, în final, continuată de vioara I, pe fundalul armonic al celorlalte partide; cea de-a doua a tempo, con fuoco prezintă o secvenţă transponentă din două inele pe intonaţiile descendente ale TP.

Indicaţia de tempo poco allargando semnifică cadenţa intrusă: sfârşitul frazei descendente, marcat de vioara I este suprapus cu începutul elementului 1 al TP în restul vocilor. Intervenţia acestui element cu rol de reminiscenţă formează un ancadrament peste întreaga mişcare. Ultima construcţie noema, piu lento confirmă acordul optimist al tonicii omonime E-dur.

Cetatea bastionară de pe dealul Visternicenilor și Biserica Sfinții Împărați cu cimitirul ei Date istorice și arheologice referitoare la vechiul apeduct al orașului Chișinău Mărturia hotarnică de delimitare a moșiilor Dumești și Budești, Ținutul Orheiului din octombrie XVII — mijlocul sec.

Datorită părţii a doua, numită Piacevole 1, Cvartetul op. Această mişcare a fost preferată de soţia compozitorului, Lady Egar, care a descris-o ca pe o rază prinsă [4, p.

opțiuni binare oleg stroganov

Analiza părţii indică o formă de sonată fără tratare. În Expoziţie sunt prezente două grupuri tematice, fără contrast evident. Grupul tematic principal TPC-dur, prezintă o formă bipartită mică cu repriză.

Cadouri și sfaturi

În prima parte, se evidenţiază fraza incipientă a TP ideea principală a mişcării, cea mai omniprezentă, prin faptul că îşi arată faţa aceeaşi faţă în aceeaşi tonalitate de şase ori. Fraza incipientă este alcătuită din şase măsuri o dimensiune neobişnuită, dar nu unică.

opțiuni binare oleg stroganov

Lungimea neregulară a ei creează o impresie rapsodică. Diatonismul suav şi părţile inferioare ce decurg lent conferă temei un aer liniştit [4, p.

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică

O altă particularitate a frazei constă în conţinutul ei melodic de o nuanţă engleză. Această temă-embrion într-o formă concentrată conţine elemente tematice, ce apar pe parcurs: ms. Apariţia ei în calitate de mică repriză înainte de punte şi ulterior în codă îi atribuie acestei teme trăsături de rondo. Secţiunea a doua b, a-moll, în plan de imagini îndeplineşte funcţia dezvoltatoare, creată de instabilitate tonală.

Aici ingeniozitatea lui Opțiuni binare oleg stroganov se manifestă în plan melodico-armonic şi factural figuraţiile septacordurilor micşorate servind în melodic pentru intonaţiile lamento, expuse dialogat.

Mica repriză a citează textual fraza incipientă din prima perioadă, fără schimbări. Dar în loc de tonică C-dur, care încheie TP, apare dominanta tonalităţii a-moll. Astfel, funcţia punţii este îndeplinită de un singur acord.

Grupul secundar TS a-moll conţine o singură imagine muzicală laconică, concentrată într-o melodie de tip arioso, cu însemnele de gen ale barcarolei. O altă particularitate a TS constă în caracterul ei dezvoltator, manifestat prin prezenţa secvenţelor în linia melodică.

Conţinutul TS este alcătuit din trei elemente, caracteristice limbajului muzical romantic: dansant, cantabil şi de coloratură. Un rol important în cadrul TS îl joacă factura. Toate cele trei elemente ale TS sunt încorporate într-o factură multiplană complexă, realizată prin anumite procedee, precum contrapunerea reliefului şi fundalului, îmbinarea omofoniei cu polifonia opțiuni binare oleg stroganov, imitativă etc. TS prezintă în sine o sinteză a câtorva surse intonative şi de gen.

Identitatile_Chisinaului._Ediia_a_treia.pdf

Dacă în TP au fost prezente intonaţii tipice muzicii engleze şi opțiuni binare oleg stroganov baroce, TS aduce un omagiu melodiei cantabile din epoca romantismului. Partea din mijloc, c v, dezvoltă secvenţial şi variaţional elementele 1 şi 2 ale TS aici are loc confirmarea sursei semantice, exprimată în ideile iluminismului german, opțiuni binare oleg stroganov constă în tratarea retorică a formei tripartite: A expunerea ideii, B analiza, discuţia ideii, A repriza revenirea şi afirmarea ideii iniţiale [5, p.

Cadenţa intrusă, bazată pe o mişcare de vals a elementului 1, continuă cu sincopele cromatice descendente, sfârşitul cărora se suprapun peste repriză opțiuni binare oleg stroganov tonalitatea a-moll; în repriză elementele 1 şi 2 ale TS sunt reexpuse la vocile medii, elementul 3 este supus dialogării succesive între violoncel, vioara I opțiuni binare oleg stroganov violă.

Repetarea secvenţei melodice implică utilizarea coardei D şi flajoletul pe sunetul la în partida viorii I, ceea ce în registru înalt îi conferă culoare timbrală rece.

Dacă TS în plan de imagini prezintă muzica vocală, concluzia se bazează pe muzica de dans. În redarea imaginii opțiuni binare oleg stroganov periodicitatea structurii:ritmul ostinato, acordurile pizzicato la vioara I şi figura ritmică caracteristică a duratelor pătrimii şi optimii, ce aminteşte de mişcările coregrafice şi sonoritatea mişcării de balet.

Trecerea la Repriză este subliniată şi de indicaţia de tempo poco allargando şi nuanţele f şi crescendo cu expresia sonoramente.

opțiuni binare oleg stroganov

Formal, ea prezintă o construcţie sintetică cu funcţie tranzitorie în două faze. Repriza dinamică, C-dur, îşi anunţă apariţia printr-o sonoritate la ff a frazei incipiente a TP, care acum este interpretată în octave de către vioara II şi violă în registrul grav.

opțiuni binare oleg stroganov

O notă de lumină aduce frazei incipiente o altă melodie suprapusă peste ea. Începutul Reprizei coincide cu momentul culminaţiei mişcării, de un caracter orchestral. TP, deşi păstrează aceeaşi structură bipartită, faţă de Expoziţie, este redusă, deoarece nu se repetă propoziţia a doua din prima perioadă.

Complementul cadenţat, repetat de trei ori este marcat de o inflexiune în dominanta tonalităţii a-moll. O altă cadenţă a tonalităţii a-moll încheie prima perioadă în e-moll.

Partea a doua, b, a TP, d-moll, la fel, este redusă, conţinutul ei rezumându-se la doar şase măsuri în Expoziţie numără 16 măsuri. O mică schimbare are loc în planul instrumentării: salturile descendente la intervalul de cvintă Expoziţie, partida viorii Iîn Repriză trec în partida violei, la intervalul de octavă.

Mica repriză încheie TP opțiuni binare oleg stroganov A-dur. TS, A-dur, susţinută la început de pedala tonicii, păstrează acelaşi număr de măsuri, aceeaşi structură.

opțiuni binare oleg stroganov

La sfârşit are loc o inflexiune în tonalitatea C-dur în care va suna Concluzia redusă cu 4 măsuri comparativ cu expoziţiaaducând şi producând anumite schimbări în instrumentaţia vocilor extreme.

Coda, alcătuită din trei secţiuni ce prezintă fragmente-reminiscenţe neterminate din diferite fraze din TP, se lucrați de la divertismentul de telefonie la domiciliu ca o sinteză a acesteia, creând un arc ce leagă începutul şi sfârşitul părţii.

Discursul muzical al Piacevole se încheie cu anumite semne de întrebare, lăsând o senzaţie de suspans. Partea III, Finale, se distinge prin complexitatea imaginilor încorporate opțiuni binare oleg stroganov conţinut ce combină caracterele unui scherzo şi a unei mişcări finale [1, p.