Spune-ţi opinia

Contract de opțiuni, Area yield options contract

Disciplina : Inginerie Financiara. D e f i n i r e s i c l a s i f i c a r e Optiunile pe marfuri sunt folosite de cateva secole, functia lor principala fiind initialacoperirea riscurilor asociate unor tranzactii comerciale. La inceput, optiunile erau nenegociabile, in sensul ca dreptul conferit detinatoruluinu era transmisibil.

Primele optiuni negociabile de tip call au fost lansate in la Bursa de Optiuni dinChicago pentru 16 actiuni.

contract de opțiuni

Optiunile negociabile put se tranzactioneaza abia din contract de opțiuni Inul t i mel e deceni ipe t oat e pi et el e bur s i er e s - au i mpus opt i uni l e negoci abi l e, as a cum au f os t concepute la bursele americane. Bur s a Monet ar - Fi nanci ar a s i de Mar f ur i Si bi u a i mpl ement at mecani s mul detranzactionare a optiunilor pentru prima oara in Romania pentru a raspunde nevoilor tot maidiversificate ale clientilor sai.

Piata optiunilor a devenit accesibila tuturor celor interesati din 1noiembrie Cumparatorul contractului options poate decide daca cum să faci bani pe internet citind știri va exercita sau nu optiunea de cumparare sau vanzare a activului, in functiede propriile interese si previziuni. Pentru acest drept de optiune cumparatorul de optiune platestevanzatorului in momentul incheierii tranzactiei o suma de bani numita prima.

Valoarea primei este cea care se negocieaza la bursa si face obiectul cererii si a ofertei. Astfel, pierderea cumparatorului este limitata la prima pe care o plateste vanzatoruluicontractului.

Încărcat de

Daca previziunile sale nu se confirma, cumparatorul nu este obligat sa-si exerciteoptiunea, pierzand numai prima. Daca previziunile sale se contract de opțiuni, cumparatorul va exercitaopt i unea.

I n ceea ce pr i ves t e vanz at or ulcas t i gul s au es t e pr i ma i ncas at a de l a cumpar at or ; vanzatorul nu are nici o putere de decizie cu privire la exercitarea optiunii, el asteptand deciziacumparatorului in acest sens. In functie de natura operatiunii, optiuniile sunt de doua tipuri: de tip CALL sau de cumparare care da dreptul cumparatorului de optiune,dar nu s i obl i gat i a de a cumpar a act i vul s upor tl a pr et ul i ni t i al s t abi l i t pr i n cont r acti ar vanzatorul de contract de opțiuni isi asuma obligatia de a pune la dispozitie activul suport, in situatia in care partenerul sau decide exercitarea optiunii; de tip PUT sau de vanzare care confera cumparatorului de optiunedreptul,dar nu si obligatia de a vinde activul suport, la pretul initial stabilit prin contract, iar vanz at or ul de opt i une i s i as uma obl i gat i a de a cumpar a act i vul s upor t i n s i t uat i a i n car e partenerul sau decide executarea contractului, adica exercitarea optiunii.

Cele doua tipuri de contracte pot fi detinute pe rand atat de cumparator cat si de vanzator. De exemplu, scara este multiplu de 5: 5, 10, Daca pe perioada de viata aoptiunii, cursul activului suport atinge nivelul 56, atunci maximul inregistrat se considera a fi Ca r a c cum funcționează diagrama de opțiuni e r i s t i c i l e o p t i u n i l o r Cumparatorul de optiune are dreptul de a opta fie pentru exercitarea contractului, fie pent r u abandonar ea opt i uni idr ept pe car e i - l as i contract de opțiuni a pr i ma pl at i t a i n momet ul i nchei er i i contractului.

Decizia de renuntare sau de executare a contractului este luata in functie de anumitifactori: prima platita, pretul de exercitare si cursul de activului support la momentul exercitariiopt i uni is copul f i i nd obt i ner ea de pr of i t i n s i t uat i a unei evol ut i i f avor abi l e de pr et s auminimizarea pierderii in cazul in care investitorul nu a anticipat corect evolutia preturilor pe piata bursiera.

contract de opțiuni

Optiunile prezinta anumite caracteristici,cum ar fi: Contractele de optiuni sunt standardizate,toate clauzele contractuale fiind stabilite def i ecar e bur s a pent r u f i ecar e act i contract de opțiuni i n par t e. Casa de compensatie are un rol essential in derularea contractelor, deoarece ea se interpune int oat e t contract de opțiuni anz act i i l e bur s i er e, deveni nd vanz at or pent r u t ot i cumpar at or i i d e opt i uni cal l s i comparator pentru toti vanzatorii de put.

Durata de viata a optiunilor este standardizata, fiind, in genral, de maxim 9 luni. Pentrufiecare optiune se stabileste o data finala pentru exercitare care se numeste data expirarii. Pretul la care se exercita contractul se numeste pret de exercitare si se stabileste la bursaintr-o maniera standardizata, astfel stabilindu-se limite de variatie zilnica a pretului si variatiaminima de pret pasul de cotatie.

Optiunile au un sistem de marje similar contractelor futures, cu urmatoarele diferente: contract de opțiuni optiunii nu trebuie sa depuna garantie deoarece el plateste prima inmomentul incheierii contractului, iar pierderea sa este limitata la valoarea acesteia; vanzatorul optiunii trebuie sa depuna o garantie, de regula, egala cu valoarea primei la firma de brokeraj la care initieaza operatiunea bursiera.

Informații document

Finalizarea contractului de optiune se poate realize prin: lichidarea pozitiei initiale; exercitarea optiunii; Optiunile au efect de levier. Acesta fiind unul din motivele pentru care investitorii suntt ent at i s a cumper e opt i uni i n veder ea obt i ner i i unei r ent abi l i t at i mai m ar i compar at i ve cutranzactiile spot. Bursa stabileste limite de pozitie, adica numarul maxim de optiuni pe care contract de opțiuni investitor le poate detine, pe acelasi tip de pozitie virtuala, pentru fiecare activ suport.

De asemenea, se stabileste si limita de exercitare, respective numarul maxim de optiunicare pot fi exercitate in fiecare cinci zile bursiere consecutive, de catre un investitor sau un grupde investitori care actioneaza impreuna. Obiectul optiunilor il pot constitui actiuni, obligatiuni, certificate de deposit, marfurifungibile, rata dobanzii, valute, indici bursieri, contracte futures, derivate pe credite,etc.

Cum să îți verifici settled status?

In momentul incheierii contract ului, in schimbul dreptului care i se ofera prin contract, cumparatorul de optiune plateste vanzatorului o prima, care reprezinta pretul optiunii.

In functie de evolutia pretului activului de baza, pot exista trei situatii: daca optiunea este in bani, cumparatorul de optiune va executa contractul si va inregistrafie un profit, fie o pierdere, care intotdeauna este mai mica sau egala cu valoarea primei platite; daca optiunea este la bani, rezultatul final inregistrat de cumparatorul de optiune este o pi er der e egal a cu mar i mea pr i mei pl at i t e, i ndi f er ent daca cont r act ul s e e xecut a s au es t eabandonat; daca optiunea este in contract de opțiuni banilor, cumparatorul de optiune abandoneaza optiunea contract de opțiuni in care prin exercitare ar inregistra o pierdere mai mare decat prima platita.

Cel mai important avantaj al optiunilor este acela ca, asumandu-si un risc limitat, cel al pierderii primei platite initial, cumparatorii pot obtine castiguri nelimitate. Cu alte contract de opțiuni, sumamaxi ma pe car e o poat e pi er de un cumpar at or es t e egal contract de opțiuni cu pr i ma pl at i t a vanz at or ul ui l a i nchei er ea cont r act ul ui. Di n aces t mot i v, opt i uni l e s unt ut i l i zat e cu mar e s ucces i n s cop dehedgi ng, l i mi t and cons i der abi l cos t ur i l e agent i l or car e dor es c s a s e pr ot ej ez e i n pl usCas aRomana de Compensatie a stabilit pentru optiuni un sistem de marje deosebit de avantajos.

Astfel, cumparatorilor de optiuni nu li se solicita marje pana in momentul exercitariioptiunii, moment din care ea devine un contract al pietei suport cu toate drepturile si obligatiileaferente. Vanzatorii de marje sunt si ei avantajati in ceea ce priveste sistemul de marje. Un alt avantaj al unui contract options consta in faptul ca beneficiarul are dreptul sa fielong sau short. Beneficiarului nu i se cer depuneri in garantie sau diferente, indiferent de modulin care oscileaza preturile, si nu i se poate face astfel o lichidare fortata a pozitiilor.

Estimarile operatorilor de pe piata options cu privire la rezultatul contractarii sunt : pentru optiunile de tip call: -vanzatorul spera intr-o stabilitate sau scadere a preturilor pietei; -cumpatorul mizeaza pe o crestere cat mai rapida a acestora; pentru optiunile de tip put: -vanzatorul spera intr-o stabilitate sau o crestere a preturilor pietei; -cumparatorul mizeaza pe o scadere cat mai rapida a acestora; I I I. Modal i t at i de i es i re di nt r- o opt i une Exista trei posibilitati de iesire de pe piata optiunilor: exercitarea optiunii inainte de scadenta Cand o optiune call sau put este exercitata inainte de scadenta, investitorul devine long sau short pe activul suport si primeste imediat contravaloarea in numerar a valorii intrinseci a optiunii dacainitiaza simultan o tranzactie inversa pe piata activului suport.

Spre deosebire de optiunile de tipeuropean care pot fi contract de opțiuni numai la scadenta, optiunile de tip american pot fi exercitate inorice moment pana la scadenta.

contract de opțiuni

Cand o optiune call sau put este exercitata inainte de scadenta,investitorul devine long contract de opțiuni short pe un contract futures pe indicele BET ROL si primesteimediat contravaloarea in numerar a valorii intrinseci a optiunii daca initiaza simultan pe piata futures a indicelui o tranzactie inversa celei rezultate din exercitare.

In aceasta situatie, obligatia vanzatorului este anunlata si acesta ramane cu prima incasata. Daca detii o optiune in bani ea va fi automat exercitata la scadenta de catre Casa Romana deCompensatie. St rat egi i al e t ranzact i i l or cu opt i uni Opt i uni l e as contract de opțiuni a cont r act el or f ut ur esdenumi t e gener i c opt i uni pe f ut ur ess unt tranzactionate numai pe pietele futures organizate de catre burs ele de marfuri.

Aceste optiuniacorda detinatorilor dreptul de a cumpara sau de a vinde un anumit contract futures. Astfel, uncumpar at or de opt i une cal l ar e dr ept ul de a l ua o pozi t i e de cumpar ar e contract de opțiuni n cont r act ul f ut ur es r es pect i v, l a pr et ul de exer ci t ar e s peci f i cat i n opt i une, i ar un cumpar at or de opt i une put ar e dreptul de a lua o pozitie de vanzare in contractul futures respectiv, la pretul de exercitare specificat in optiune.

contract de opțiuni

Vanzatorul unei optiuni pe futures isi asuma obligatia de a lua o pozitie in contractulfutures de baza, opusa pozitiei la care are dreptul cumparatorul optiunii. La fel ca si pe piata futures, cumparatorii si vanzatoriide contracte cu optiuni isi pot inchide pozitiile prin operatiuni de offset.

V-ați dorit întotdeauna să știți mai multe despre opțiuni? Aflați gratuit! | posterland.ro

Optiunile pot fi utilizate pentru elaborarea unor strategii de hedging deoarece oferaagentilor economici posibilitati multiple in gestionarea ris cului. Astfel, contractele cu optiunireprezinta o protectie substantiala impotriva fluctuatiilor nefavorabile ale pretului activului de baza, oferind, contract de opțiuni acelasi timp, oportunitati de obtinere a unor profituri de data aceasta in urmaunor modificari avantajoase ale preturilor.

Contract de opțiuni facilitati sunt obtinute, insa, prin plata unui pret, denumit prima. Comerciantii care incheie contract de opțiuni futures utilizand strategii de hedging urmaresc fixarea p r e t u l u i l a u n a n u mi t n i v e lp e n t r u o d a t a u l t e r i o a r a.

S p r e d e o s e b i r e d e a c e s t i ac e i c a r e tranzactioneaza optiuni in scop de hedging urmaresc stabilirea unui prag inferior sau superior in evolutia viitoare a pretului. Astfel, un hedger care actioneaza pe piata cu optiuni poate stabili un prag inferior in evolutia pretului adoptand o pozitie de cumparare cu optiuni put sau un pragsuperior adoptand o pozitie de cumparare in optiuni callconcomitent avand si posibilitatea inregistrarii unui profit, ca urmare a evolutiei favorabile a pretului.

Area yield options contract - Wikipedia

S t r a t e g i i s p e c u contract de opțiuni a t i v e Optiunile sunt utilizate in diverse moduri cu scopul obtinerii profit sau de a acoperi pierderile. In practica bursiera, se intalnesc o gama larga de strategii cum ar fi: straddle, strangle,spread, condor, butterfly.

contract de opțiuni

Speculatoriicare anticipeaza cresterea preturilor, vor cumpara optiuni call, iar cei care mizeaza pe scaderea preturilor vor cumpara optiuni put. As t f els t r addl e presupune o cumparare de call combinata cu o cumparare de put, la acelasi pret de exercitare sicu aceiasi scadenta. Este important ca fiecare optiune sa contract de contract de opțiuni exercitata separat, desi combinatia deoptiuni este, de regula, cumparata sau vanduta ca un pachet unic.

As t f els t r angl e presupune o combinatie similara cu straddle, cu deosebire ca pretul de exercitare al optiunii calleste mai mare decat pretul de exercitare al optiunii put. In functie de modul de publicare a cotatiilor optiunilor, exista doua tipuri de spread: spread orizontal cele doua picioare ale spreadului au date de expirare diferite, dar acelasi pret de exercitare; spread vertical cele doua picioare ale spreadului respectiv optiunile cumparate si celevandute au preturi de exercitare diferite, dar aceiasi data de expirare.

Strategiile spread se aplica atat pentru o piata care este in crestere numita bull spread subs emnul t aur ul uicat s i pent r u o pi at a af l at a i n s cader e numi t a bear s pr ead s ub s emnul ursului. Combinatiile posibile sunt: long pe call a, short pe call b, short pe call c, long pe call d; long pe put a, short pe put b, short contract de opțiuni put c, long pe put d; long pe call a, short pe call b, short pe put c, long pe put d; long pe put a, short pe put b, short pe call c, long pe call d.

contract de opțiuni

Bibliografie 1.